زندیی یعنی بی دو ودین کره یل من غله رفتن،بی داس ینجه و شودر بریدن، من چله زمسون زر بارون ودین یکیدو جسن،من بارون با ره تلن(غلتک-تو تلن)که بریزی سر تو و گل تلنیین، از ارتفای چند متری من او رو و برمل پریین،بی پای پتی من ریگ ودین توپ دوییدن ،ا سر کره یل پریین،بی کیف گنیی کوتی من مدرسه بیدن، پشت توییتا 2000 (نیسان تویوتا)دنیانه دیین،بازبارانه بی تیه خوت دیین،